5x在线视频

5x在线视频

又譬如淤泥湿田,非遇烈日炎氛,未易烁干,是土必得火而燥也。连服四剂气旺,再服四剂气大旺,自然久战,可以壮阳,泄精可以射远,玉燕此方补气,绝不补阴,以病成于阳衰,则阴气必旺。

倘执补阴之说,阴已尽泄,内绝真阴之根,又从何处补起,是补阳可以续阴,而补阴难以引阳也。无如内郁之甚,则木中生火,风火相合,而热乃炽也,故感冒风寒,所以作热。

而脾胃之热,遂与风战,将腹中所有之水谷尽驱而直下,必欲无留一丝以为快,故腹中作痛,其势甚急。当此之时,妇人乃动极而不能自止,情愿身死以殉,故愈动而愈泄,而及至精尽一笑而亡。

倘徒治黄而不辨其脏气之生克,妄用龙胆草等药,必至变为寒黄之症,反难施治矣。沐浴涉水,似乎外水可以制火,讵识肾火乃虚火也,外水乘肾气之虚直入以遏其火,火乃不敢外散,反闭守于肾宫。

此方健脾胃之气,则土旺敢与邪战。治法自当以杀虫为主。

加入茯苓下行于膀胱,则火随水走,其势自顺,既能消痰,又能降火,何至肺气之壅塞乎。 吾恐汤剂之入大肠,不遽受益,胃与脾先受其损矣。

Leave a Reply